Algemene voorwaarden

DNF-Style KvK: 14099322 BTW: NL001546209B06

Laatste updates:

15 januari 2020 aanpassing artikel 15.5

21 december 2019 (aanpassing btw-nummer zichtbaar)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: DNF-Style, KvK 14099322, en haar vertegenwoordigers, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder
  van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: verplaatsing, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de
  communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen
  tijde bij opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede
  op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden
  zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een informatiemail en/of offerte en/of prijslijst.
 2. Tenzij anders aangegeven, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of
  prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks
  mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering
  voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de
  voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in
  de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de foto-opdracht
  en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen,
  waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt
  toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf ook enige nabewerking plaatsvinden om bestaande
  elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van
  storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Verder houdt nabewerking onder andere in; retoucheren, veranderen
  van kleur (zwart-wit, sepia of andere).
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van
  de opdracht mogelijk te maken.
 5. Alle bestellingen, zowel digitaal als in print, worden, na betaling, binnen de met u afgesproken tijd geleverd.

Artikel 6. Levering

 1. Leveringstijden van alle bestellingen worden vooraf aan opdrachtgever medegedeeld.
  De keuzemogelijkheden worden binnen 2 werkdagen aan opdrachtgever geleverd middels een, met gepersonaliseerd wachtwoord beschermd, online platform.
  Digitale RAW-fotobestanden worden tot maximaal 12 maanden (na de foto-opdracht) bewaard door fotograaf. Reeds geleverde bestanden van commerciële opdrachten
  worden, 10 jaar bewaard.
 2. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 3. Levering van de bestanden geschiedt, tenzij anders overeengekomen, via internet.
 4. Fotoproducten kunnen opgehaald of desgewenst via de post verstuurd worden (dit laatste is op risico en kosten van de klant)
 5. Gezien de gepersonaliseerde aard van de door ons aangeboden fotoproducten kunnen deze niet geretourneerd worden, noch zal er enige teruggave
  van geld plaatsvinden bij eventuele ontevredenheid of schade.
 6. Fotograaf vervangt bij transportschade de geleverde producten zodra middels bewijsmateriaal, de schade is vastgesteld.

Artikel 7. Vergoeding

 1. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn voor particulieren inclusief btw en voor bedrijven exclusief btw.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal, voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 9. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al
  haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te
  zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk, via email met ontvangstbevestiging.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever binnen 3 dagen voor aanvang van de overeengekomen foto-opdracht brengt fotograaf
  de bij de opdracht bevestiging aangegeven annuleringskosten in rekening (tenzij er sprake is van zeer zwaarwegende omstandigheden als ernstige ziekte,
  plotselinge ziekenhuisopname of overlijden van directbetrokkenen).
 5. In geval van omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum en tijd uit te
  voeren, zal fotograaf indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 6. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst
  vervaardigde werkzaamheden of producten.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van
  de fotobestanden schriftelijk, per email met ontvangstbevestiging, te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn kunnen geweigerd worden.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. Er zal samen naar een passende oplossing worden gezocht.

Artikel 11. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet
  anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet
  uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie
  Indien opdrachtgever hiertegen bezwaar heeft dient dit vooraf, voor de bestelling, aangegeven te worden.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring/familie/eigen sociale
  media, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever en Fotograaf zijn nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de
  huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en Fotograaf.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in
  artikel 25 Aw in acht te nemen.
 8. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
 9. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 10. Overtredingen van het auteursrecht worden, na waarschuwingen, gefactureerd We hanteren hiervoor het minimum tarief voor dergelijke overtredingen, vastgelegd door SOFAM (klik voor tarievenlijst).Hierop zullen verder servicekosten worden geheven.
  .

Artikel 12. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet
  uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te
  worden en geldt alleen bij omstandigheden welke betrekking hebbende op de werk- of privé omgeving, welke voor problemen voor opdrachtgever of fotograaf kan zorgen.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf
  of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor niet werkende apparatuur of niet aanwezige kennis bij opdrachtgever welke noodzakelijk is om onze producten te ontvangen
 4. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van
  kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Waardebonnen van derden.

 1. Fotograaf accepteert waardebonnen van derden indien er een contractuele samenwerking bestaat.
 2. Fotograaf accepteert bonnen waarvoor fotograaf vergoed wordt door de aanbieder met de beperking van 1 bon per geportreteerde per geldigheidsduur.
 3. Fotograaf accepteert beperkt waardebonnen van derden waarvoor fotograaf geen vergoeding ontvangt, zijnde waardebonnen van Emesa (verkocht onder de naam Vakantieveilingen) plus waardebonnen van TLC marketing (verkrijgbaar bij door TLC marketing aangesloten ketens, waaronder, maar niet beperkt tot: Kruidvat, Trekpleister, Profile Center).
 4. Eventuele nieuwe aanbieders waarvoor een beperking geld zullen, zo spoedig mogelijk, aan deze lijst toegevoegd worden, echter daarbij geld dezelfde voorwaarde als genoemd bij artikel 15. Punt 3.
 5. De beperkingen voor bonnen genoemd in artikel 15.3 zijn als volgt: 1 waardebon per geportreteerde per 12 maanden.

Artikel 16. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige
  bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen DNF-Style en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.